ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η ερώτησή σας έχει ήδη απαντηθεί. Παρακαλώ ανατρέξτε στην σχετική ενότητα στην ιστοσελίδα του Active Citizens Fund.

No it is not necessary to partner up with another organization, it is at your discretion.

Εφόσον ο φορέας σας έχει συνεργασθεί στο παρελθόν μαζί με τον συγκεκριμένο εξωτερικό συνεργάτη, μπορείτε να τον αναφέρετε ονομαστικά και με την ιδιότητα και τη θέση του στο έργο, να επισυναφθεί και το βιογραφικό του και εφόσον η πρόταση προκριθεί προς επιχορήγηση, θα μπορείτε να συνάψετε την αντίστοιχη σύμβαση έργου και να τη συμπεριλάβετε στα απαραίτητα υποστηρικτικά έγγραφα κατά την υποβολή των ενδιάμεσων εκθέσεων προόδου (φυσικού και οικονομικού αντικειμένου).

Η μόνη δυνατότητα συμμετοχής εταίρου χωρίς δαπάνες σε επιχορηγούμενο έργο, είναι μέσω της παροχής εθελοντικής εργασίας. Διαφορετικά, εφόσον δεν παρέχεται ούτε εθελοντική εργασία, δεν υπάρχει λόγος και τρόπος ύπαρξης και συμμετοχής εταίρου. Αρκεί μια άτυπη συνεργασία μεταξύ των μερών, χωρίς σύμβαση συνεργασίας. Σε κάθε περίπτωση συνεργασίας θα πρέπει να γίνεται σύμβαση συνεργασίας φορέα υλοποίησης και εταίρου και να υποβληθούν τα υποστηρικτικά έγγραφα. Εάν η Ανεξάρτητη Αρχή, συμμετέχει λοιπόν ως εταίρος μόνο με εθελοντική εργασία, τα κόστη αυτά των εθελοντών (υπαλλήλων Ανεξάρτητης αρχής που θα συμμετέχουν) θα  μπορούν να καλυφθούν μέσω του κόστους ταξιδιών. Σε αυτή την περίπτωση όμως επειδή ο εταίρος δεν θα έχει οικονομική σχέση, τα κόστη αυτά θα τα επωμισθεί ο Φορέας υλοποίησης.

Κατά κανόνα τα εργαστήρια δεν έχουν νομική μορφή αλλά υπάγονται είτε σε ένα τμήμα πανεπιστήμιου, είτε είναι διατμηματικά. Τα τμήματα με τη σειρά τους επίσης δεν έχουν αυτοτελή νομική μορφή αλλά υπάγονται στο πανεπιστήμιο, και έχουν το ίδιο ΑΦΜ.

Επομένως το εν λόγω εργαστήριο είτε θα συμμετέχει ως άτυπη ομάδα, είτε θα συμμετέχει το τμήμα / πανεπιστήμιο στο οποίο υπάγεται το εργαστήρι, και θα μνημονεύεται ότι η συμμετοχή αφορά το συγκεκριμένο εργαστήριο.

Για αλλοδαπούς εταίρους δεν απαιτείται η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Την Υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να τη συμπληρώσει ο αρμόδιος εταίρος και να την προσκομίσει ο φορέας υλοποίησης.

Τα υποστηρικτικά έγγραφα για τους εταίρους είναι τα ίδια με αυτά του φορέα υλοποίησης, συμπεριλαμβανομένων και των ενημεροτήτων (ασφαλιστική & φορολογική).

Στην περίπτωση άτυπης ομάδας, απαιτείται μονάχα η προσκόμιση της δήλωσης συγκρότησης άτυπης ομάδας (το υπόδειγμα θα το βρείτε στις ανοικτές προσκλήσεις, στην ιστοσελίδα του προγράμματος) συνοδευόμενη από τα αντίγραφα των Δελτίων Αστυνομικής Ταυτότητας (ή διαβατηρίων) των μελών που συγκροτούν αυτή την άτυπη ομάδα.

Είναι δυνατή η απασχόληση σε δύο (2) έργα. Θα πρέπει όμως οι ώρες / το ποσοστό απασχόλησης του συγκεκριμένου ατόμου να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, δηλαδή δεν γίνεται να αποτυπωθεί απασχόληση και στα δύο έργα κατά 100%, αλλά θα πρέπει αθροιστικά να είναι 100%.

 

 

Έκαστος οργανισμός που μετέχει σε μία πρόταση είτε ως φορέας υλοποίησης είτε ως εταίρος, είτε θα δηλώνει στην υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει νομικές εκκρεμότητες (εφόσον δεν έχει), είτε θα αναφέρει ποιες νομικές εκκρεμότητες έχει και τι αφορούν.

 

Θα πρέπει ο εταίρος να προσκομίσει μία υπεύθυνη δήλωση με αιτιολόγηση για τα δικαιολογητικά που δεν μπορεί να προσκομίσει. Εάν όμως η έλλειψη αφορά και τη σύμβαση συνεργασίας, τότε η αίτηση δεν θα πληροί τα διοικητικά κριτήρια οπότε δεν θα μπορεί να προχωρήσει στα επόμενα στάδια ήτοι το στάδιο της επιλεξιμότητας και εν τέλει το στάδιο της αξιολόγησης.

Δεν δύναται εταίρος να παρέχει και υπεργολαβία στον φορέα.

Επιπρόσθετα, οι διαδικασίες προμηθειών ακολουθούνται σε κάθε περίπτωση, ανάλογα με τα ποσά που ορίζουν οι Οδηγίες προς Υποψηφίους καθώς και η νομοθεσία.

Δεν υφίστανται περιορισμοί ως προς τα έτη λειτουργίας των εταίρων. Εάν οι συγκεκριμένοι φορείς είναι νεοσύστατοι, θα προσκομίσουν όποια οικονομικά στοιχεία διαθέτουν προσκομίζοντας αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τη υποβολή παλαιότερων στοιχείων λόγω πρόσφατης σύστασης.

Δεν είναι αποδεκτό καθώς η σύμβαση συνεργασίας είναι δομικό στοιχείο της υποβληθείσας αίτησης βάσει των διοικητικών κριτηρίων και δεν δύναται να την υποκαταστήσει το letter of intent.

Σας προτρέπουμε να ανατρέξετε για περισσότερες λεπτομέρειες στις Οδηγίες προς Υποψηφίους που αναφέρει ότι “Όλα τα ακόλουθα Υποστηρικτικά Έγγραφα και Παραρτήματα της αίτησης θα πρέπει να επισυνάπτονται στην αίτηση ώστε να είναι επιλέξιμη για περαιτέρω αξιολόγηση. Σε περίπτωση που ένα ή περισσότερα δικαιολογητικά λείπουν, ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλει μια γραπτή υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αιτιολογεί τις ελλείψεις. Ο Διαχειριστής Επιχορήγησης θα αποφασίζει αν η αιτιολόγηση είναι επαρκής. Οι  υποψήφιοι  θα  έχουν  προθεσμία  πέντε  (5)  εργασίμων  ημερών  για  να υποβάλλουν  έγγραφα  που  τυχόν  δεν  έχουν  προσκομιστεί ή τυχόν πρόσθετα έγγραφα έπειτα από υπόδειξη του Διαχειριστή Επιχορήγησης.”

Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει όλοι οι εταίροι να έχουν υπογράψει το ίδιο αντίγραφο της σύμβασης, διαφορετικά να υποβληθεί ένα αντίτυπο της σύμβασης συνεργασίας υπογεγραμμένο από κάθε εταίρο.

Τα ακαδημαϊκά ιδρύματα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα έγγραφα όπως κάθε εταίρος κάποιου φορέα υλοποίησης. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ενότητα 2.2.1 και 2.2.2 των Οδηγιών προς υποψήφιους.

Αναφορικά με τις συνεργασίες και τις υπεργολαβίες σας παραπέμπουμε στις ενότητες 8 και 10 του εντύπου «Οδηγίες προς υποψηφίους» καθώς και στην ενότητα «Συχνές ερωτήσεις» της ιστοσελίδας www.activecitizensfund.gr .

Η μόνη δυνατότητα συμμετοχής εταίρου χωρίς δαπάνες σε επιχορηγούμενο έργο, είναι μέσω της παροχής εθελοντικής εργασίας. Διαφορετικά, εφόσον δεν παρέχεται ούτε εθελοντική εργασία, δεν υπάρχει λόγος και τρόπος ύπαρξης και συμμετοχής εταίρου. Αρκεί μια άτυπη συνεργασία μεταξύ των μερών, χωρίς σύμβαση συνεργασίας.

Σε κάθε περίπτωση συνεργασίας θα πρέπει να γίνεται σύμβαση συνεργασίας φορέα υλοποίησης και εταίρου και να υποβληθούν τα υποστηρικτικά έγγραφα.

Εφόσον η άτυπη ομάδα εκπροσωπείται και συγκροτείται από άτομα τα οποία διαμένουν νόμιμα στη χώρα και διαθέτουν νομιμοποιητικά έγγραφα που έχουν εκδοθεί από τις ελληνικές αρχές (δελτίο αιτούντος άσυλο ή άδεια παραμονής), τότε οι άτυπες ομάδες αυτές είναι επιλέξιμοι εταίροι και μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εφόσον συμπληρώσουν και υπογράψουν τη δήλωση συγκρότησης άτυπης ομάδας που υπάρχει διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Προγράμματος. Ως προς τον αριθμό των μελών της άτυπης ομάδας, δεν έχει οριστεί μέγιστος ή ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων στο πλαίσιο του Προγράμματος.

Δεν υφίσταται ο όρος του «Συνδεδεμένου Εταίρου – Associate Partner» στο Πρόγραμμα. Εάν ένας φορέας συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση ενός έργου, είτε σε κάποια από τις δράσεις και τα παραδοτέα, είτε συμβουλευτικά, είτε διοικητικά, τότε θα πρέπει να δηλωθεί ως εταίρος στο Πρόγραμμα και να καλυφθούν τα αντίστοιχα έξοδα από τον προϋπολογισμό του έργου. Σε περίπτωση που στο πλαίσιο υλοποίησης ενός έργου χρειαστεί να καλυφθούν ταξιδιωτικά έξοδα ατόμων που δεν ανήκουν στον φορέα υλοποίησης ή στον εταίρο (για παράδειγμα εισηγητές σε συνέδριο ή εκπαιδευτές), τότε τα κόστη αυτά μπορούν να ενταχθούν στον προϋπολογισμό του εταίρου ο οποίος είναι υπεύθυνος για το συγκεκριμένο παραδοτέο.

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά τα κριτήρια επιλεξιμότητας τόσο των φορέων υλοποίησης όσο και των εταίρων στον στο Οδηγό προς Υποψηφίους (σελ. 7 – 10). Ως προς τις Κοιν.Σ.Επ. να σημειώσουμε πως δεν είναι μεν επιλέξιμες ως φορείς υλοποίησης, ωστόσο είναι επιλέξιμες ως εταίροι. Επομένως μπορούν να ενταχθούν ως εταίροι σε κοινοπραξία για έργο που θα κατατεθεί από φορέα που, στο πλαίσιο του Προγράμματος, λογίζεται ως ΜΚΟ και είναι επιλέξιμος ως φορέας υλοποίησης.

Όχι, δεν μπορεί. Για την σύμβαση μεταξύ φορέα και εταίρου/ων πρέπει να χρησιμοποιηθεί το υπόδειγμα που παρέχεται στην ιστοσελίδα του προγράμματος. Για την περίπτωση που κάποιος φορέας επιθυμεί περαιτέρω άρθρα, θα πρέπει αυτά να σταλούν προς έγκριση στο διαχειριστή επιχορήγησης.

Σύμφωνα με τις Οδηγίες προς Υποψηφίους, ενότητα 8, σε περίπτωση συνεργασίας, η σύμβαση συνεργασίας μεταξύ των Εταίρων μπορεί να υποβληθεί είτε στην ελληνική είτε στην αγγλική γλώσσα, μόνο εφόσον ο εταίρος έχει έδρα εκτός Ελλάδας.

Σε περιπτώσεις εταίρων εκτός Ελλάδας τα υποστηρικτικά έγγραφα θα πρέπει να υποβάλλονται στην αγγλική ή ελληνική γλώσσα. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ενότητα 15 του εντύπου Οδηγίες προς Υποψηφίους.

Ως φορέας υλοποίησης θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση ΕΝΑ νομικό πρόσωπο. Αν το δίκτυο έχει νομική μορφή, νομική υπόσταση και ΑΦΜ μπορεί να υποβάλλει το ίδιο, διαφορετικά μια ΜΚΟ μπορεί να υποβάλει την αίτηση ως φορέας υλοποίησης και οι υπόλοιποι να συμμετέχουν ως εταίροι.

Η προηγούμενη δράση των εταίρων θα πρέπει να αναφέρεται στην σχετική ενότητα (3.3.9) του εντύπου της αίτησης.

Οι μεταφράσεις εγγράφων, για παράδειγμα από τα Νορβηγικά στα αγγλικά (ή τα ελληνικά) είναι απαραίτητες, χωρίς να απαιτείται να είναι επίσημες. To κόστος των μεταφράσεων το επωμίζεται ο υποψήφιος φορέας υλοποίησης ή/και ο εταίρος του, ανάλογα με τη μεταξύ τους συνεννόηση.

Οι δαπάνες ταξιδίων, διαμονής και ημερησίας αποζημίωσης των εργαζομένων των αλλοδαπών εταίρων καλύπτονται, εφόσον έχουν προβλεφθεί και προϋπολογιστεί, και εφόσον υπάρχουν τα αντίστοιχα παραστατικά δαπανών. Αυτές οι δαπάνες πρέπει να είναι εντός των ορίων δαπανών ταξιδιών, διαμονής και ημερησίας αποζημίωσης, που μπορείτε να βρείτε στις Οδηγίες προς Υποψηφίους (Παράρτημα 1). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλεξιμότητα των δαπανών, δείτε την ενότητα 9 των Οδηγιών προς Υποψηφίους.

Οι εν λόγω δαπάνες καλύπτονται, εφόσον έχουν προβλεφθεί και υπάρχουν τα αντίστοιχα παραστατικά δαπανών.  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλεξιμότητα των δαπανών, δείτε την ενότητα 9 των Οδηγιών προς Υποψηφίους.

Στο site του Προγράμματος μπορείτε να βρείτε υπόδειγμα της σύμβασης συνεργασίας, το οποίο πρέπει να χρησιμοποιήσετε. Στις Οδηγίες προς Υποψηφίους (ενότητα 8) ορίζεται το ελάχιστο περιεχόμενο των συμβάσεων.

Η σύμβαση υλοποίησης έργου θα υπογραφεί μόνον μεταξύ του Ιδρύματος και του φορέα υλοποίησης έργου. Ο φορέας θα πρέπει να έχει υπογράψει συμβάσεις συνεργασίας με τον κάθε εταίρο του. Οι πληρωμές θα γίνονται προς τον φορέα υλοποίησης έργου και αυτός αναλαμβάνει όλες τις πτυχές της συνεργασίας με τους εταίρους.

Καταρχήν απαιτείται χωριστή σύμβαση συνεργασίας του φορέα υλοποίησης με κάθε εταίρο του. Πολυμερής σύμβαση συνεργασίας μπορεί να γίνει αποδεκτή, αν τούτο επιβάλλεται από την φύση του έργου και την αλληλεξάρτηση των υπηρεσιών κάθε εταίρου στις επιμέρους δράσεις του έργου.

Η συνεισφορά του εταίρου μπορεί να περιλαμβάνει το κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού του που θα απασχοληθεί στο έργο, ανάλογα με τις προβλέψεις της σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του φορέα υλοποίησης έργου και του εταίρου.

Η επιχορήγηση αφορά στο σύνολο του έργου, δηλαδή στις δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν τόσο από τον φορέα υλοποίησης έργου όσο και από τον/τους εταίρο/ους του. Η επιλεξιμότητα των δαπανών που πραγματοποιούνται από έναν εταίρο του φορέα υλοποίησης έργου υπόκειται στους ίδιους όρους και περιορισμούς που ισχύουν για τον φορέα υλοποίησης του έργου. Θα πρέπει να καθορίζεται ξεκάθαρα στη σύμβαση συνεργασίας ποιες δαπάνες αντιστοιχούν στον φορέα υλοποίησης και ποιες στον εταίρο.

Δεν υπάρχει όριο στο ποσό της επιχορήγησης που μπορεί να λάβει ο εταίρος.

Ένας φορέας υλοποίησης έργου μπορεί να έχει μόνον επιστημονικό εταίρο, ο οποίος θα παρέχει μόνο συμβουλευτική βοήθεια, εφόσον αιτιολογείται σαφώς η συμβολή του στην υλοποίηση του προτεινόμενου έργου.

Ο εταίρος του φορέα υλοποίησης έργου μπορεί να έχει έδρα (α) σε Δωρήτρια χώρα (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία), (β) σε δικαιούχο κράτος του ΕΟΧ, (γ) χώρα εκτός ΕΟΧ αλλά με κοινό σύνορο την Ελλάδα (Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία, Τουρκία) ή (δ) σε άλλο κράτος, εφόσον πρόκειται για διεθνή οργανισμό, ο οποίος δύναται να συμμετέχει ενεργά και να συμβάλλει αποτελεσματικά στην υλοποίηση του έργου. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα 2.2.2 των Οδηγιών προς Υποψηφίους.
Δεν μπορεί να προστεθεί εταίρος, αφού έχει γίνει η αίτηση άρα ούτε κατά τη διάρκεια του έργου. Η ύπαρξη εταίρου, καθώς και η συμβολή του, θα πρέπει να περιγράφονται και να αιτιολογούνται στην αρχική αίτηση.

Ένας διεθνής οργανισμός είναι ένας οργανισμός που έχει δημιουργηθεί βάσει συνθήκης μεταξύ δύο ή περισσοτέρων κρατών και αποσκοπεί στη συνεργασία για την προώθηση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος. Παραδείγματα διεθνής οργανισμών είναι ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη και ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη. Οι διεθνείς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις δεν αποτελούν διεθνείς οργανισμούς.