ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

Active citizens fund: Ανακοίνωση πρόσθετης διαθέσιμης χρηματοδότησης για Πρωτοβουλίες Διμερών Σχέσεων

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow, με την ιδιότητα του Διαχειριστή Επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα, ανακοινώνουν την πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 20.000€ για τις Πρωτοβουλίες Διμερών Σχέσεων, λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος από τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών της χώρας μας, αυξάνοντας έτσι το συνολικό ποσό που θα διατεθεί στο πλαίσιο του Active citizens fund στην Ελλάδα στα 162.000€.

Επιπλέον, για τη διευκόλυνση των υποψηφίων, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι την εξάντληση των διαθέσιμων κονδυλίων και σε κάθε περίπτωση το αργότερο έως τις 31 Οκτωβρίου 2023 (23.59 EEST).

Προτεραιότητα των Διμερών Σχέσεων αποτελεί η ενδυνάμωση και η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των ελληνικών ΜΚΟ, καθώς και η ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ ελληνικών ΜΚΟ και φορέων από τις δωρήτριες χώρες. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στους τομείς που είναι άμεσα συνδεδεμένοι με το Πρόγραμμα και συμβάλλουν έμπρακτα στην επίτευξη των  προσδοκώμενων αποτελεσμάτων του, όπως είναι η συμμετοχή των πολιτών (και ιδιαιτέρως των νέων) στα κοινά, η προάσπιση και προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, η ενίσχυση του εποπτικού ρόλου και της συνηγορίας των φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών (με ιδιαίτερη έμφαση στην άσκηση επιρροής και πίεσης στους φορείς χάραξης πολιτικής και τη συνεργασία με τοπικούς φορείς), η ενδυνάμωση των ευπαθών ομάδων (με έμφαση στα ασυνόδευτα ανήλικα παιδιά και τους Ρομά), η υποστήριξη της ισότητας των φύλων και η ενδυνάμωση των γυναικών, καθώς και η ενίσχυση δράσεων καταπολέμησης της έμφυλης βίας.

Το πρόγραμμα Active citizens fund για την Ελλάδα, ύψους € 15 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της Κοινωνίας των Πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων.