ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Λογίζονται ως ευπαθείς ομάδες, ομάδες ασθενών με χρόνια νοσήματα και οι άτυποι φροντιστές τους καθώς δεν είναι επαρκώς ενδυναμωμένοι για να μπορέσουν να διεκδικήσουν ισότιμη πρόσβαση στην εργασία τους και δεν υποστηρίζονται επαρκώς και αδιάλειπτα ώστε να αυτοδιαχειρίζονται την ασθένεια τους και να απολαμβάνουν την ζωή τους επί ίσοις όροις με τους άλλους πολίτες καθώς επωμίζονται μεγάλο ψυχολογικό βάρος;

Σύμφωνα με τον Νόμο 4019/2011 (ΦΕΚ 216 Α΄) για την Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα (άρθρο 1 παρ. 4), ασθενείς με χρόνια νοσήματα τα οποία δυσχεραίνουν την ένταξή τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή εντάσσονται στις ευπαθείς ομάδες. Δράσεις ενδυνάμωσης στις οποίες εμπλέκονται και οι φροντιστές των ευπαθών ατόμων, θα πρέπει να τεκμηριώνονται επαρκώς στην πρόταση έργου και σε κάθε περίπτωση να οδηγούν σε κάποιο από τα προκαθορισμένα παραδοτέα και να αντιστοιχούν σε κάποιον δείκτη παραδοτέου για το ανάλογο προσδοκώμενο αποτέλεσμα («Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων»), όπως αυτά αναγράφονται στον Οδηγό προς Υποψηφίους. Η επαρκής τεκμηρίωση θα αξιολογείται κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της πρότασης έργου, σύμφωνα με τα κριτήρια όπως αυτά παρουσιάζονται αναλυτικά στον Οδηγό προς Υποψηφίους.