ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Οι νέοι που ζουν στην περιφέρεια θεωρούνται ευπαθείς ομάδες, λόγω ελλιπούς πρόσβασης στις ίδιες ευκαιρίες, στα ίδια πολιτιστικά αγαθά και στις ίδιες δυνατότητες εξέλιξης συγκριτικά με τους νέους που ζουν στην πόλη;

Σύμφωνα με τον Νόμο 4019/2011 (ΦΕΚ 216 Α΄) για την Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα (άρθρο 1 παρ. 4), άνεργοι νέοι καθώς και κάτοικοι απομακρυσμένων ορεινών ή νησιωτικών περιοχών εντάσσονται στις ευπαθείς ομάδες. Επομένως, δράσεις ενδυνάμωσης στις οποίες εμπλέκονται νέοι που ζουν στην περιφέρεια είναι εν δυνάμει επιλέξιμες στην συγκεκριμένη πρόσκληση, εφόσον η ευαλωτότητα της ομάδας στόχου τεκμηριώνεται επαρκώς στην πρόταση έργου. Σε κάθε περίπτωση, οι δράσεις που προτείνονται θα πρέπει να οδηγούν σε κάποιο από τα προκαθορισμένα παραδοτέα και να αντιστοιχούν σε κάποιον δείκτη παραδοτέου για το ανάλογο προσδοκώμενο αποτέλεσμα («Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων»), όπως αυτά αναγράφονται στον Οδηγό προς Υποψηφίους. Η επαρκής τεκμηρίωση της επιλογής της ομάδας στόχου αλλά και των δράσεων θα αξιολογείται κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της πρότασης έργου, σύμφωνα με τα κριτήρια όπως αυτά παρουσιάζονται αναλυτικά στον Οδηγό προς Υποψηφίους.