ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Στην αίτηση που θα υποβάλλουμε θέλουμε να συμπεριλάβουμε 2-3 άτυπες ομάδες προσφύγων/αιτούντων, νόμιμα διαμενόντων στην Ελλάδα. Είναι επιλέξιμες οι ομάδες που αποτελούνται μόνον από πρόσφυγες/μετανάστες/αιτούντες άσυλο; Υπάρχει ελάχιστος και μέγιστος αριθμός μελών της κάθε ομάδας;

Εφόσον η άτυπη ομάδα εκπροσωπείται και συγκροτείται από άτομα τα οποία διαμένουν νόμιμα στη χώρα και διαθέτουν νομιμοποιητικά έγγραφα που έχουν εκδοθεί από τις ελληνικές αρχές (δελτίο αιτούντος άσυλο ή άδεια παραμονής), τότε οι άτυπες ομάδες αυτές είναι επιλέξιμοι εταίροι και μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εφόσον συμπληρώσουν και υπογράψουν τη δήλωση συγκρότησης άτυπης ομάδας που υπάρχει διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Προγράμματος. Ως προς τον αριθμό των μελών της άτυπης ομάδας, δεν έχει οριστεί μέγιστος ή ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων στο πλαίσιο του Προγράμματος.