Εργαλεία συμμετοχής πολιτών στο σχεδιασμό πολιτικών για το τοπίο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:
12 μήνες
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ
Medium
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
87.751,94 €
ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (ΕΟΧ)
78.976,74 €
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΑττικήΑνατολική Μακεδονία και ΘράκηΒόρειο ΑιγαίοΔυτική ΕλλάδαΔυτική ΜακεδονίαΉπειροςΘεσσαλίαΙόνια νησιάΚεντρική ΜακεδονίαΚρήτηΝότιο ΑιγαίοΠελοπόννησοςΣτερεά Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Τοπίο (ΕΣΤ) που η Ελληνική Πολιτεία έχει κυρώσει από το 2010 (Ν.3827) ορίζει το τοπίο ως κοινό αγαθό που επηρεάζει την ευημερία και ποιότητα ζωής των κατοίκων, οι οποίοι πρέπει να εμπλέκονται επίσημα στο σχεδιασμό και τη διαχείρισή του. Στην Ελλάδα, μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει ολοκληρωμένη στρατηγική για το τοπίο και δεν έχουν θεσμοθετηθεί τα κατάλληλα εργαλεία για τη συμμετοχή των πολιτών, η οποία γίνεται εμμέσως μέσω διαδικασιών χωρικού σχεδιασμού και περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Το έργο Landscape Public Participation Tools (LPPT) έρχεται να συνεισφέρει στις παραπάνω ανάγκες, φέρνοντας στο προσκήνιο τη σημασία του τοπίου και της συμμετοχής των πολιτών στη διαχείρισή του. Με τη δημιουργία ηλεκτρονικής εργαλειοθήκης για τη διευκόλυνση του συμμετοχικού σχεδιασμού για το τοπίο, την εφαρμογή επιλεγμένων εργαλείων σε δύο πιλοτικές περιοχές καθώς και τη διατύπωση προτάσεων ενσωμάτωσης του συμμετοχικού σχεδιασμού σε πολιτικές που το  διαμορφώνουν, το LPPT αποσκοπεί στον εκδημοκρατισμό των αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο και στην εφαρμογή της ΕΣΤ στη χώρα μας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται στην κοινωνία των πολιτών και στους ερευνητές / μελετητές που ασχολούνται με το περιβάλλον, τη χωροταξία και άλλες πολιτικές που επηρεάζουν το τοπίο. Σε τοπικό επίπεδο, απευθύνεται στους φορείς και τις κοινότητες των πιλοτικών περιοχών -την Πρέσπα, μέσω συνεργασίας με την Εταιρία Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ) και την Μεσσηνία με την υποστήριξη του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη (ΙΚΒ). Σε εθνικό επίπεδο απευθύνεται σε θεσμικούς φορείς που ασχολούνται άμεσα ή έμμεσα με τη διαχείριση του τοπίου.

Το MedINA, έχοντας 12 χρόνια ενασχόλησης με το τοπίο, θα αναλάβει τις δράσεις εθνικής πολιτικής και τη δημιουργία ηλεκτρονικής εργαλειοθήκης συμμετοχικού σχεδιασμού. Η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ) θα εφαρμόσει τη μελέτη τοπίου με συμμετοχικό σχεδιασμό στην Πρέσπα με την υποστήριξη του MedINA και θα αναλάβει τη διατύπωση προτάσεων πολιτικής σε αρμόδιους φορείς.