Εργαστήριο εκπαιδευτικών της Θράκης για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας και παιδαγωγικές παρεμβάσεις στη σχολική τάξη

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:
6 μήνες
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ
Small
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
4.986,44 €
ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (ΕΟΧ)
4.986,44 €
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Η αναγκαιότητα του έργου συνδέεται με την επιτακτική ανάγκη επιμόρφωσης εκπαιδευτικών της Θράκης όσον αφορά την ισότητα των φύλων και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας.

Η ελλιπής προώθηση της ισότητας των φύλων και καταπολέμηση της έμφυλης βίας στην εκπαίδευση σε συνδυασμό με τις ανεπαρκείς πολιτικές για την προώθηση της ισότητας σε παραμεθόριες περιοχές με μειονότητες όπως είναι η Θράκη, οδηγούν στην αναπαραγωγή των στερεοτύπων που φέρουν οι βασικοί συντελεστές της εκπαίδευσης (εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές) και στην εμφάνιση εκφάνσεων έμφυλης βίας, όπως πρόωρη εγκατάλειψη σχολείου από τα κορίτσια, πρόωροι γάμοι κυρίως κοριτσιών, μη επιλογή σπουδών που οδηγούν σε τεχνολογικά επαγγέλματα από τα κορίτσια, μη ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών, απουσία δεξιοτήτων βασικού και κυρίως ψηφιακού γραμματισμού. Η πολιτισμική και θρησκευτική ποικιλομορφία άλλωστε που απαντάται στην περιοχή χρήζει ιδιαίτερης μέριμνας και διαφορετικών προσεγγίσεων.

Για την αντιμετώπιση των παραπάνω προκλήσεων θα υλοποιηθεί διήμερο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό εργαστήριο σε 20 εκπαιδευτικούς των νομών Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης από σχολεία γενικής, επαγγελματικής και μειονοτικής εκπαίδευσης. Στη συνέχεια οι επιμορφούμενοι θα λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές στα σχολεία τους και θα εφαρμόσουν τις πρακτικές για την ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση με τους μαθητές.

Οι βασικές επωφελούμενες ομάδες είναι οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές. Οι εκπαιδευτές θα είναι έμπειροι επιμορφωτές και στελέχη εκπαίδευσης. Υπολογίζεται με την ολοκλήρωση να έχουν εμπλακεί ενεργά 20 εκπαιδευτικοί και 200 μαθητές.