Καταπολεμώντας τις έμφυλες ανισότητες στην έρευνα και στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:
17 μήνες
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ
Medium
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
78,700.30 €
ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (ΕΟΧ)
78,700.30 €
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Αττική

Η ανώτατη εκπαίδευση και η επιστημονική έρευνα είναι κατεξοχήν τομείς που βασίζονται στην αξία του ατόμου και των ατομικών επιτευγμάτων, παρόλ’ αυτά, χαρακτηρίζονται από βαθιές έμφυλες ανισότητες και προκαταλήψεις. Η Ελλάδα παρουσιάζει μια εικόνα υστέρησης στον τομέα αυτό, όπως αποτυπώνεται σε έρευνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι έμφυλες ανισότητες διαπερνούν, συχνά έμμεσα και αδιόρατα, τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, τις δομές λήψης αποφάσεων, το περιεχόμενο της έρευνας, και την αξιολόγηση των επιστημονικών αποτελεσμάτων, εμποδίζοντας την αριστεία, την καινοτομία και εν τέλει την κοινωνική δικαιοσύνη.

Σκοπός του έργου είναι να προάγει την ικανότητα των ελληνικών πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων να αντιμετωπίσουν τις έμφυλες ανισότητες. Στο πλαίσιό του θα εκπονηθεί μια σειρά από δράσεις κατάρτισης του ακαδημαϊκού, του ερευνητικού και του διοικητικού τους προσωπικού για να ενισχύσει τις γνώσεις και την ικανότητά τους να διαμορφώνουν προσαρμοσμένα Σχέδια Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΣΔΙΦ). Πρόκειται για ολοκληρωμένες παρεμβάσεις που μπορούν να εκπονήσουν δημόσιοι οργανισμοί στο εσωτερικό τους για να αντιμετωπίσουν τις υφιστάμενες έμφυλες ανισότητες, να ενσωματώσουν τη διάσταση του φύλου στις δομές, στις πρακτικές και στην εσωτερική λειτουργία τους, και να εμπεδώσουν μια κουλτούρα ισότητας που να αποκλείει τον σεξισμό.

Το έργο «Καταπολεμώντας τις έμφυλες ανισότητες στην έρευνα και στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα» καλύπτει ένα τεράστιο κενό σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία που τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούνται να διαμορφώσουν ΣΔΙΦ ως βασική προϋπόθεση για να λάβουν ερευνητική χρηματοδότηση. Στην Ελλάδα, σε αντίθεση με σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, τα πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα δεν είχαν εκπονήσει τέτοια σχέδια μέχρι τώρα. Το συγκεκριμένο έργο φιλοδοξεί να τους παράσχει μέσα σε ενάμιση χρόνο την απαραίτητη βάση τεχνογνωσίας για να διαμορφώσουν ΣΔΙΦ, αξιοποιώντας την εμπειρία του φορέα υλοποίησης (ΕΛΙΑΜΕΠ) στον τομέα αυτό.