Κοινωνικό δίκτυο προώθησης της συμμετοχής στα κοινά των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας στο Δήμο Ιωαννιτών – Ioannina Silver Community Action Network

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:
18 μήνες
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ
Medium
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
69.071,90 €
ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (ΕΟΧ)
62.164,71 €
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Ήπειρος

Η δημογραφική γήρανση είναι ένα από τα κύρια ζητήματα που απασχολούν όλες τις χώρες της ΕΕ, εξαιτίας της οποίας μετασχηματίζεται η σύνθεση της ηλικιακής πυραμίδας και επηρεάζονται πολλοί κοινωνικοί και οικονομικοί τομείς. Η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα με το γηραιότερο πληθυσμό στην Ευρώπη, με ποσοστό ατόμων 65+ 21,5 %, το οποίο αναμένεται να αυξηθεί στα επόμενα χρόνια.

Η τρίτη ηλικία είναι συνδεδεμένη με την εμφάνιση σωματικών και ψυχοκοινωνικών προβλημάτων που σχετίζονται με τη μετάβαση από την αγορά εργασίας στη συνταξιοδότηση και την κοινωνική απομόνωση, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η ποιότητα ζωής. Σύμφωνα με την Eurostat η ποιότητα ζωής στην Ελλάδα για τα άτομα τρίτης ηλικία είναι πολύ χαμηλή σε σχέση με το μέσο όρο στην ΕΕ-28. Σήμερα στόχος της δημόσιας πολιτικής είναι η δημιουργία πλαισίου ενίσχυσης της συμμετοχής στα κοινά, στο οποίο το άτομο θα παραμένει ενεργό, με καλή ποιότητα ζωής και ευημερία, μέσα από συμμετοχικές και εθελοντικές δραστηριότητες.

Σκοπός του έργου είναι η κινητοποίηση και η ενίσχυση της συμμετοχής ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας στα κοινά, στα Ιωάννινα, για την προαγωγή του εθελοντισμού, την ανατροφοδότηση της πολιτικής συμμετοχής και δέσμευσης και την επιτάχυνση δημιουργίας νέου κοινωνικού κεφαλαίου για την ενίσχυση της δημόσιας παρέμβασης και δράσης. Οι δράσεις του έργου αφορούν αφενός στη δημιουργία μίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας και μίας νέας εθελοντικής ομάδας ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας ως απόρροια μίας κοινωνικής διεργασίας «από κάτω προς τα πάνω», που θα υποστηρίζουν και θα διευκολύνουν, την κοινωνικοποίηση, τη δημόσια διαβούλευση, δράση και συμμετοχή πολιτών μεγαλύτερης ηλικίας στα κοινά, και αφετέρου με δράσεις ενημέρωσης, κινητοποίησης και ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσμού, επιμόρφωσης εθελοντών, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στελεχών τοπικών φορέων και οργανισμών απέναντι στις ιδιαίτερες ανάγκες της τρίτης ηλικίας και, τέλος, ανάπτυξης μίας πιλοτικής δράσης, ως καλή πρακτική συμμετοχής στα κοινά, για την εκπαίδευση και εμπέδωση του εθελοντικού πνεύματος.

Το προτεινόμενο έργο άμεσα απευθύνεται σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, στελέχη τοπικών φορέων και οργανισμών και εν γένει στο σύνολο της τοπικής κοινότητας. Η Ε.Ψ.Ε.Π. είναι ο φορέας υλοποίησης του έργου και συνεργάζεται με το Νορβηγικό φορέα «The University College for Green Development» για τη μεταφορά εμπειρίας, τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών σε θέματα  ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στελεχών τοπικών φορέων.