Οι άνθρωποι του ΣΜΑΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:
8 μήνες
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ
Medium
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
55.000 €
ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (ΕΟΧ)
55.000 €
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Ενδυνάμωση των ικανοτήτων και της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Αττική

Η επιχορήγηση συμβάλει στην επίτευξη του πολυετούς στρατηγικού πλάνου του ΣΜΑΝ και ενισχύει υπηρεσίες που αφορούν στη λειτουργία του. Η υποστήριξη των διαδικασιών που αφορούν στη διοίκηση, επιστημονική παρακολούθηση, ενδυνάμωση των ανθρώπινων πόρων ενισχύουν την επίτευξη της αποστολής του που είναι η φροντίδα των παιδιών και νέων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.  

Η επιχορήγηση συμβάλει στην οργανωσιακή ανάπτυξη με δράσεις με μετρήσιμα αποτελέσματα: θα αυξηθούν οι ωφελούμενοι, το πλήθος και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και ο αντίκτυπος προς τους ασυνόδευτους ανήλικους (αα) που είναι η ομάδα στόχου. Με την ενίσχυση της διοικητικής ομάδας θα υπάρξει βελτίωση των διαδικασιών διοίκησης, διαφάνειας, ανεύρεσης πόρων και θα ενισχυθεί ο επιστημονικός ρόλος του ΣΜΑΝ. Σε σχέση με την βιωσιμότητα του φορέα υπάρχει στόχευση προς νέες χρηματοδοτήσεις και συντήρηση της ακίνητης περιουσίας που μακροπρόθεσμα συνεισφέρει στην εξοικονόμηση πόρων.  Πολύ σημαντικός πυλώνας είναι η επένδυση στην προσωπική ανάπτυξη των «ανθρώπων» του ΣΜΑΝ (εργαζόμενοι, εθελοντές, ωφελούμενοι): «Φροντίζουμε τους εργαζόμενους, ώστε να φροντίσουν τα παιδιά κι αυτά στο μέλλον τους συνανθρώπους τους.». Η εξειδίκευση του ΣΜΑΝ στη φροντίδα των ασυνόδευτων ανηλίκων και στην αναδοχή στοχεύει στη ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οργάνωσης.  

Η βιωσιμότητα του ΣΜΑΝ, που το 2024 κλείνει 100 χρόνια, βασίζεται στην ικανότητα να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας και να εφαρμόζει το αξιακό της όραμα προς όφελος των παιδιών και των νέων που βρίσκονται σε ανάγκη κάθε χρονική στιγμή. 

Στο στρατηγικό πλάνο δίνεται έμφαση στην ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του ΣΜΑΝ συμβάλλοντας σημαντικά στην ενδυνάμωση των ικανοτήτων και της βιωσιμότητας της Κοινωνίας των Πολιτών. Επίσης ενισχύεται η συνηγορία και ο εποπτικός ρόλος στην Κοινωνίας των Πολιτών.  Τέλος, συμβάλει στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων των ασυνόδευτων ανηλίκων στοχεύοντας στη διεκδίκηση ισότιμου ρόλου στην κοινωνία.