Στρατηγικός Σχεδιασμός ΚΕΕΠΕΑ Ορίζοντες 2022-2025

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:
8 μήνες
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ
Medium
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
50.000 €
ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (ΕΟΧ)
50.000 €
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Ενδυνάμωση των ικανοτήτων και της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΑττικήΑνατολική Μακεδονία και ΘράκηΒόρειο ΑιγαίοΔυτική ΕλλάδαΔυτική ΜακεδονίαΉπειροςΘεσσαλίαΙόνια νησιάΚεντρική ΜακεδονίαΚρήτηΝότιο ΑιγαίοΠελοπόννησοςΣτερεά Ελλάδα

Η διαδικασία του στρατηγικού σχεδίου του ΚΕΕΠΕΑ «Ορίζοντες» ξεκίνησε το Μάιο 2021. Βασίστηκε σε μια περιγραφική και αναλυτική προσέγγιση, μέσω της χρήσης SWOT, για τον εντοπισμό εσωτερικών πλεονεκτημάτων και αδυναμιών και την εξέταση εξωτερικών ευκαιριών και απειλών ως σημείο εκκίνησης για την ανάπτυξη του στρατηγικού σχεδίου.

Στα παραπάνω συμπεριελήφθησαν το όραμα, η αποστολή, εσωτερικά πληροφοριακά δεδομένα καθώς και οι κεντρικοί δείκτες απόδοσης του φορέα. Σκοπός της διαδικασίας ήταν η βελτίωση των αδυναμιών και διατήρηση των εσωτερικών δυνατών σημείων, η αξιοποίηση ευκαιριών και η διαχείριση εξωτερικών κινδύνων για τον μετριασμό τους και τη διασφάλιση της επίτευξης του οράματος του Οργανισμού.

Η σχεδίαση ολοκληρώθηκε με την πλήρη συνεργασία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Προσωπικού, των ενεργών Μελών και των Εθελοντών, προκειμένου:
• να εντοπιστούν οι ανάγκες και να εμπλακούν όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη στην ανάπτυξη των σκοπών και
στόχων του Οργανισμού,
• να ευαισθητοποιηθούν οι συμμετέχοντες σχετικά με τα διάφορα βήματα που απαιτούνται και
• να κατανοήσουν τη ζωτική σημασία του στρατηγικού σχεδιασμού για το Κ.Ε.Ε.Π.ΕΑ.

Το σχέδιο σκοπεύει στην ικανοποίηση 5 στρατηγικών αξόνων και συγκεκριμένα:
• Άξονας 1: Ανάπτυξη και υποστήριξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Εθελοντών.
• Άξονας 2: Αύξηση και βελτίωση της Διαχείρισης Πόρων.
• Άξονας 3: Βελτίωση της Αποτελεσματικότητας και Ποιότητας Υπηρεσιών.
• Άξονας 4: Βελτίωση των μηχανισμών επικοινωνίας και προβολής.
• Άξονας 5: Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών και αύξηση του αριθμού των ωφελούμενων.

Επιπρόσθετα, ο Οργανισμός θα αξιοποιήσει τις διαδικασίες ενδυνάμωσης ΜΚΟ που προσφέρει το πρόγραμμα Active citizens fund και ειδικά της διαδικασίας αυτοαξιολόγησης, η οποία θα λειτουργήσει διαγνωστικά προς το αποτέλεσμα το έργου, όπως επίσης και της αύξησης του γνωστικού κεφαλαίου που προσφέρει το πρόγραμμα στα πλαίσια της διαχείρισης έργου, της επικοινωνίας και μέτρησης / αξιολόγησης του κοινωνικού αντίκτυπου των υπηρεσιών μας.