Ίδρυμα Λαμπράκη

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΑττικήΑνατολική Μακεδονία και ΘράκηΒόρειο ΑιγαίοΔυτική ΕλλάδαΔυτική ΜακεδονίαΉπειροςΘεσσαλίαΙόνια νησιάΚεντρική ΜακεδονίαΚρήτηΝότιο ΑιγαίοΠελοπόννησοςΣτερεά Ελλάδα
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Η ΕΤΑΙΡΟΥ

Σκοπός του Ιδρύματος Λαμπράκη είναι να συμβάλλει στην πρόοδο και ανάπτυξη της Ελλάδας επενδύοντας στην εκπαίδευση και δια βίου μάθηση του πληθυσμού της και προάγοντας την αειφορία και την κοινωνική συνοχή.

Ειδικότερα, στόχοι του Ιδρύματος είναι οι ακόλουθοι:
α) Η συμβολή στην ποιοτική βελτίωση της τυπικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, μέσω της εισήγησης και διδασκαλίας σύγχρονων πρακτικών και προσεγγίσεων σε υπάρχοντα μαθησιακά πεδία και της πρότασης νέων πεδίων (και ικανοτήτων προς εκμάθηση) με βάση τα σύγχρονα διεθνή επιστημονικά δεδομένα στον τομέα της εκπαίδευσης.
β) Η αύξηση και αναβάθμιση των μαθησιακών ευκαιριών για το σύνολο του πληθυσμού που ζει στη χώρα (περιλαμβανομένων όλων ανεξαιρέτως των ευάλωτών ατόμων).
γ) Η ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης σε μορφωτικά και κοινωνικά αγαθά και στην αγορά εργασίας.
δ) Ο εντοπισμός τομέων παθογένειας σε εθνικό επίπεδο (π.χ. διαφθορά) και η ανάληψη εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών για την καταπολέμησή τους.
ε) Η ενίσχυση της καινοτομίας, της δημιουργικότητας, της επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας.

Στο πλαίσιο αυτό το Ίδρυμα εισάγει νέες πρακτικές, οι οποίες εφαρμόζονται πιλοτικά, αξιολογούνται, επεκτείνονται και αναπτύσσονται περαιτέρω σε ικανό αριθμό ωφελούμενων, και με οργανωτικές προσεγγίσεις που ενισχύουν την προοπτική υιοθέτησης από την πολιτεία, αφού επιδιώκεται να έχει πάντοτε εκπαιδευτεί στο εκάστοτε αντικείμενο ένας σημαντικός αριθμός ενδιαφερόμενων, οι οποίοι μπορούν να λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά μέσα στο πολιτειακό περιβάλλον.
Το Ίδρυμα Λαμπράκη εξειδικεύεται σε θέματα Παιδείας. Δραστηριοποιείται κυρίως στους τομείς της Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης αναπτύσσοντας προγράμματα, παρεμβάσεις, πολυμορφικό εκπαιδευτικό ή ενημερωτικό υλικό, εκπαιδευτικά δίκτυα, κοινότητες μάθησης, επιμορφωτικά και εκπαιδευτικά σεμινάρια, προγράμματα ενδυνάμωσης, ενημέρωσης ή ευαισθητοποίησης, ημερίδες, συνέδρια, εξ αποστάσεως διαδικτυακές εφαρμογές ενημέρωσης, επιμόρφωσης και δικτύωσης, δραστηριότητες μη τυπικής μάθησης και ευκαιρίες άτυπης μάθησης για άτομα κάθε ηλικίας, από την προσχολική μέχρι την τρίτη ηλικία. Το αντικείμενο της εκάστοτε πρωτοβουλίας προσδιορίζεται ανάλογα με τα δεδομένα και τις ανάγκες της χώρας μας στον τομέα της εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης και τις προτεραιότητες που θέτει με βάση αυτά το Ίδρυμα Λαμπράκη σε συνεργασία με τους εταίρους του. Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά αναφέρονται προγράμματα καινοτομίας, επιχειρηματικότητας, δημιουργικότητας, εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης γυναικών και παιδιών προσφύγων, καλλιέργειας του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, εκπαίδευσης στην αειφορία, φιλαναγνωσίας και δημιουργικής γραφής κ.ά.
Το Ίδρυμα Λαμπράκη εξειδικεύεται στην Παιδεία. Διαθέτει προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης στον τομέα και εκτενές δίκτυο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, ερευνητών και ακαδημαϊκών σε όλη την Ελλάδα, τους οποίους ενεργοποιεί βάσει του αντικειμένου του εκάστοτε έργου. Στα 114 διαφορετικά έργα που έχει υλοποιήσει το Ίδρυμα Λαμπράκη συγκαταλέγεται το πρόσφατο (2017-18) πρόγραμμα εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης γυναικών προσφύγων, το οποίο εφαρμόστηκε με πολύ καλά αποτελέσματα σε 120 γυναίκες. Το Ίδρυμα Λαμπράκη ως έγκυρος εταίρος έχει πρόσβαση στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα και αναπτύσσει συμπράξεις με ποικίλους φορείς. Αντικείμενο του προτεινόμενου έργου είναι η ενδυνάμωση, η οποία προϋποθέτει να έχει ο εκπαιδευτής γνώσεις ψυχολογίας, θεωριών και μεθόδων παρακίνησης, μάθησης και εμψύχωσης. Το Ίδρυμα Λαμπράκη διαθέτει συνεργάτες με αυτά τα προσόντα και την εμπειρία και εξειδικεύεται στο σχεδιασμό καινοτόμων και βιώσιμων έργων. Το Ίδρυμα Λαμπράκη διαθέτει εκτενή εμπειρία διαχείρισης προγραμμάτων σε πανελλαδικό επίπεδο και πιστοποίηση διαχειριστικής επάρκειας ΕΛΟΤ ΕΝ 9001:2015 της TUV Austria. Διαθέτει δίκτυο ειδικά επιμορφωμένων συνεργατών αυξημένων προσόντων σε όλους τους νομούς της χώρας, που αναλαμβάνουν τον συντονισμό και την εποπτεία σε τοπικό επίπεδο. Το Ίδρυμα Λαμπράκη ανέλαβε για λογαριασμό του Δεσμού ολόκληρο το σχεδιασμό, την υλοποίηση & τη διαχείριση του προγράμματος Νοιάζομαι και Δρω που παρουσιάστηκε ως βέλτιστη πρακτική του We are all citizens.

Έργα του φορέα-εταίρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων