ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Active citizens fund: Νέες προσκλήσεις επιχορήγησης της Κοινωνίας των Πολιτών στην Ελλάδα, ύψους € 1,5 εκ.

Διαχειριστής επιχορήγησης το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow, με την ιδιότητα του Διαχειριστή Επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα, το οποίο έχει ήδη διαθέσει πάνω από 7 εκ. για την ενίσχυση της Κοινωνίας των Πολιτών, ανακοινώνει 2 νέες προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι  νέες προσκλήσεις αφορούν στην προαγωγή της ισότητας των φύλων και στην ανάπτυξη των δικτύων μεταξύ των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών.

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της Κοινωνίας των Πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σχετικά με τις νέες προσκλήσεις, η πρόσκληση «Προαγωγή της ισότητας των φύλων και καταπολέμηση της έμφυλης βίας» με διαθέσιμη χρηματοδότηση € 1.005.400, στοχεύει στην προώθηση, την προστασία και τον σεβασμό της ισότητας των φύλων, καθώς και στην καταπολέμηση της έμφυλης βίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία , η χώρα μας, για μια ακόμη χρονιά, βρίσκεται στην τελευταία θέση του Ευρωπαϊκού Δείκτη Ισότητας των Φύλων. Με τη νέα πρόσκληση οι φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών παροτρύνονται να αναλάβουν πρωτοβουλίες που όχι μόνο καταπολεμούν τα έμφυλα στερεότυπα και την έμφυλη βία, αλλά επίσης ενθαρρύνουν εξίσου την οικονομική ανεξαρτησία ανδρών και γυναικών, ενισχύουν την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, και την ισότιμη συμμετοχή των δύο φύλων στη λήψη πολιτικών αποφάσεων.

Η πρόσκληση  «Ανάπτυξη των δικτύων μεταξύ των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών», με διαθέσιμη χρηματοδότηση € 500.000, επιδιώκει να καλύψει το κενό που υπάρχει στην ανάπτυξη και ενίσχυση των δικτύων της Κοινωνίας των Πολιτών, τα οποία είναι απαραίτητα για την ενδυνάμωση του τομέα και την ενίσχυση της λειτουργίας του. Οι φορείς της ενθαρρύνονται να αναλάβουν πρωτοβουλίες, οι οποίες θα συνεισφέρουν  στην προώθηση και την ενίσχυση σε δίκτυα και πλατφόρμες μεταξύ οργανισμών της Κοινωνίας των Πολιτών αλλά και στη συνηγορία για την ανάγκη ύπαρξης τέτοιων δικτύων.

Επιλέξιμοι φορείς υλοποίησης των έργων είναι φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών με νομική υπόσταση στην Ελλάδα, ενώ εταίροι των έργων μπορούν να είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς με νομική υπόσταση, ΜΚΟ, Κοιν.Σ.Επ., διεθνείς οργανισμοί, άτυπες ομάδες κ.α.

Ο τρόπος που το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο, δίνει τη δυνατότητα και σε οργανισμούς με μικρή εμπειρία στην υλοποίηση έργων αλλά με σημαντικό τοπικό κοινωνικό αντίκτυπο, να λάβουν χρηματοδότηση. Μέρος της χρηματοδότησης θα διατεθεί για την ενδυνάμωση των ίδιων των οργανισμών που θα υλοποιήσουν τα έργα, συμβάλλοντας έτσι στην βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του προγράμματος.

Λαμβάνοντας υπόψη τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στους φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών,  το πρόγραμμα δύναται να καλύψει έως και 100% του κόστους του έργου.

Όλα τα σχετικά με τις προσκλήσεις έγγραφα, όπως οι οδηγίες προς υποψήφιους φορείς, το έντυπο της πρόσκλησης κτλ. βρίσκονται ηλεκτρονικά, εδώ για την πρόσκληση  «Προαγωγή της ισότητας των φύλων και καταπολέμηση της έμφυλης βίας» και εδώ για την πρόσκληση «Ανάπτυξη των δικτύων μεταξύ των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών».

Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων για χρηματοδότηση, είναι η 12η Απριλίου 2021.

Παράλληλα με τις παραπάνω προσκλήσεις, παραμένει ανοιχτή η πρόσκληση Διμερών Σχέσεων, η οποία στοχεύει στην υποστήριξη δράσεων με σκοπό την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των ελληνικών ΜΚΟ και φορέων από τις Δωρήτριες χώρες (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία). Μέρος των δράσεων αυτών, είναι και τα εκπαιδευτικά ταξίδια για νέους ηλικίας 18-30 ετών, τα οποία τους παρέχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες όπως σεμινάρια, εργαστήρια κ.α., αποσκοπώντας στην ανταλλαγή καλών πρακτικών και εμπειριών. Η πρόσκληση για την ενίσχυση των Διμερών Σχέσεων, με διαθέσιμη χρηματοδότηση € 92.000, θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 30 Ιουνίου 2023, ή μέχρι την εξάντληση των διαθέσιμων κονδυλίων και κάθε επιχορηγούμενη δράση δεν μπορεί να ξεπεράσει το ποσό των 6.000 ευρώ.