ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

Ανοικτή πρόσκληση υποβολής προσφορών για την αξιολόγηση του προγράμματος «Active citizens fund Greece»

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow, με την ιδιότητα του Διαχειριστή Επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα, ανακοινώνουν πρόσκληση υποβολής προσφορών για την αξιολόγηση του Προγράμματος Active citizens fund Greece.

Η αξιολόγηση έχει ως στόχο τη συνεκτίμηση της συνολικής συνάφειας, αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του Προγράμματος, συμβάλλοντας στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, τον στρατηγικό σχεδιασμό και τα μελλοντικά προγράμματα. Η αξιολόγηση θα πρέπει, συνεπώς, να παρέχει μια ολοκληρωμένη παρουσίαση των επιτευγμάτων, των δυνατών σημείων, των αδυναμιών και των σημείων προς βελτίωση του Προγράμματος, εντός των επιλεγμένων κριτηρίων αξιολόγησης και του πεδίου εφαρμογής, όπως προσδιορίζεται παρακάτω.

Η συλλογή, η ανάλυση και η σύνταξη των δεδομένων θα πραγματοποιηθούν σε διάστημα 6 μηνών μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουνίου 2024 και η τελική έκθεση αξιολόγησης θα υποβληθεί τον Ιούλιο 2024. Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο email του Προγράμματος Active Citizens Fund: info@activecitizensfund.gr , έως τις 25 Νοεμβρίου 2023 και 17:00 ώρα Ελλάδας.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να συμμορφώνονται με τα ακόλουθα κριτήρια:

  • να είναι νομικά πρόσωπα ή μεμονωμένοι σύμβουλοι.
  • να είναι ανεξάρτητοι από τον Διαχειριστή Επιχορήγησης.
  • να είναι ανεξάρτητοι από την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα.
  • Οι σύμβουλοι που διεξάγουν την αξιολόγηση δεν πρέπει να έχουν εμπλακεί στον σχεδιασμό ή την υλοποίηση του προγράμματος ή/και των δραστηριοτήτων που αξιολογούνται.
  • δεν πρέπει να έχουν προσωπικό ενδιαφέρον για τα συμπεράσματα.
  • Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να δηλώσουν ότι διαθέτουν επαρκή τεχνική και οικονομική ικανότητα (έκδοση παραστατικών ύψους τουλάχιστον 16.500€ μη συμπ/νου ΦΠΑ για τα τελευταία 3 χρόνια) για την εκτέλεση της σύμβασης. Για την απόδειξη της επάρκειας, οι υποψήφιοι θα υποβάλλουν πληροφορίες σχετικά με δημοσιευμένες εκθέσεις (αξιολόγησης) ή άλλα έγγραφα που επαληθεύουν την ολοκλήρωση αξιολογήσεων.

Πατήστε εδώ για λήψη των Όρων και Προϋποθέσεων