ΔΙΔΩ: ενΔυνάµωση της προστασΙας των Δικαιωµάτων των ληπτών υπηρεσιΩν

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:
30 μήνες
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ
Large
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
206.748,61 €
ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (ΕΟΧ)
186.073,75 €
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Κεντρική Μακεδονία

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, η πανδημία του Covid-19 έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία, ενώ επιτείνει την κατάσταση ατόμων που ταλανίζονται ήδη από προβλήματα ψυχικής υγείας. Με την αύξηση της ζήτησης για υπηρεσίες ψυχικής υγείας, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης σχετικά με την ψυχική υγεία και τα δικαιώματα των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας, ενώ απαιτείται η ενίσχυση της συνεργασίας των διαφορετικών φορέων που δραστηριοποιούνται στο πεδίο, για να είναι δυνατή η περαιτέρω θωράκιση των δικαιωμάτων ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

Στόχος του έργου «ΔΙΔΩ» είναι η ενδυνάμωση της προστασίας των δικαιωμάτων των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας μέσω:

▪ της επιμόρφωσης, ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης δημοσίων υπαλλήλων, επαγγελματιών στον χώρο της ψυχικής υγείας, μελών της σχολικής κοινότητας και εργαζόμενων στα ΜΜΕ σε ζητήματα ψυχικής υγείας και προάσπισης των δικαιωμάτων των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας·

▪ της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των φορέων που δραστηριοποιούνται στο πεδίο και των ΜΜΕ, μέσω της ανάπτυξης διαύλων επικοινωνίας και διαβούλευσης·

▪ της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης.

Το έργο θα υλοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη και κατά την διάρκειά του αναμένεται να επιμορφωθούν και να ενημερωθούν τουλάχιστον 400 άτομα από τις ομάδες-στόχος και να προσεγγισθούν περισσότερα από 7.000 άτομα μέσα από τις δράσεις διάχυσης και επικοινωνίας. Στα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου περιλαμβάνονται η ευαισθητοποίηση σε ζητήματα προάσπισης των δικαιωμάτων των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας, ο μετριασμός του ρατσιστικού λόγου και των διακρίσεων και η ενθάρρυνση ανάπτυξης νέων πρωτοβουλιών προστασίας των δικαιωμάτων ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας και των οικογενειών τους.