Δίκτυο Oργανώσεων και Ομάδων της Κοινωνίας Πολιτών στο Πλαίσιο των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης‎ του ΟΗΕ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:
24 μήνες
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ
Medium
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
79.962,40 €
ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (ΕΟΧ)
79.962,40 €
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Ενδυνάμωση των ικανοτήτων και της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΑττικήΑνατολική Μακεδονία και ΘράκηΒόρειο ΑιγαίοΔυτική ΕλλάδαΔυτική ΜακεδονίαΉπειροςΘεσσαλίαΙόνια νησιάΚεντρική ΜακεδονίαΚρήτηΝότιο ΑιγαίοΠελοπόννησοςΣτερεά Ελλάδα

Oι 17 Στόχοι της Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs, ΣΒΑ) του ΟΗΕ αποτελούν μια επείγουσα έκκληση για δράση από όλες τις χώρες – αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες. Οι Στόχοι βασίζονται στην εκτίμηση ότι η καταπολέμηση της φτώχειας θα πρέπει να συνοδεύεται από στρατηγικές που βελτιώνουν την υγεία και την εκπαίδευση, μειώνουν τις ανισότητες και προάγουν την οικονομική μεγέθυνση ενώ παράλληλα αντιμετωπίζουν την κλιματική αλλαγή κα προστατεύουν τους ωκεανούς και τα δάση.

Η Ελλάδα δημοσιοποίησε μια στρατηγική για την προαγωγή των SDGs μόλις το 2018. Το συντονισμό των υπουργείων θα αναλάμβανε η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης. Ωστόσο, ενώ το σχέδιο δράσης περιέγραφε μια συμμετοχική προσέγγιση με το ‘σύνολο της κοινωνίας’ με έμφαση στη διαφάνεια, τις εταιρικές σχέσεις και τη λογοδοσία και παρά το γεγονός ότι το Voluntary National Review του 2018 που υποβλήθηκε στον ΟΗΕ έκανε αναφορά σε συνεργασία με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, στην πράξη η συνεργασία αποδείχθηκε εξαιρετικά περιορισμένη με ελάχιστες διαβουλεύσεις και πολύ λίγες δράσεις και μάλιστα όλες αποκλειστικά επικεντρωμένες σε ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος που αποτελούν μικρό μέρος των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Η ελληνική οργανωμένη κοινωνία πολιτών περιλαμβάνει λίγα δευτεροβάθμια σωματεία ή δίκτυα. Στα περισσότερα από τα τελευταία συμμετέχουν οργανώσεις και ομάδες με συγκεκριμένη θεματική στόχευση. Λείπουν δηλαδή τα δια-θεματικά δίκτυα. Ο σκοπός του παρόντος έργου είναι η δημιουργία ενός διαθεματικού δικτύου τυπικών και άτυπων ομάδων της κοινωνίας πολιτών για την προαγωγή των ΣΒΑ στην Ελλάδα. Το έργο επιδιώκει να προωθήσει συνέργειες και εταιρικές σχέσεις ανάμεσα σε οργανώσεις και ομάδες με διαφορετικές θεματικές και να ενισχύσει τις δράσεις συνηγορίας, καθώς και τη διαβούλευση με δημόσιους φορείς. Οι φορείς υλοποίησης είναι το ΕΛΙΑΜΕΠ σε συνεργασία με το Icelandic Human Rights Center, δύο οργανισμοί με μακρά εμπειρία στη δικτύωση. Η προσέγγιση επιδιώκει να δημιουργήσει μια δυναμική κοινότητα.