Ενδυνάμωση της Σχεδίας

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:
12 μήνες
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ
Large
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
147.880 €
ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (ΕΟΧ)
147.880 €
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Ενδυνάμωση των ικανοτήτων και της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΑττικήΚεντρική Μακεδονία

Από την ίδρυσή της το 2013, η Σχεδία έχει υποστηρίξει περισσότερους από 1.000 συνανθρώπους μας που βιώνουν τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό σε ακραίες μορφές. Η ανάπτυξη του οργανισμού και της απόδοσής του αποτελούν κύριο στόχο και οδηγό.

Το έργο αποτελεί κινητήριο δύναμη για τον τριετή στρατηγικό σχεδιασμό της Σχεδίας, ο οποίος έχει δύο στόχους: (1) τη μέτρηση, διεύρυνση και βελτιστοποίηση του κοινωνικού αντίκτυπου της Σχεδίας για μια πιο ολιστική και αποτελεσματικότερη υποστήριξη των συνανθρώπων μας (Προγραμματικός Στόχος) και (2) τη βελτιστοποίηση της εσωτερικής λειτουργίας της οργάνωσης και της βιωσιμότητάς της, κυρίως μέσω της στελέχωσης τμημάτων με καταρτισμένο, έμπειρο προσωπικό (Οργανωτικός Στόχος).

Ο πρώτος Προγραμματικός στόχος θα επιτευχθεί κυρίως μέσω (α) της δημιουργίας ολοκληρωμένου προγράμματος υποστήριξης των αναγκών των ανθρώπων της Σχεδίας μέσα από στρατηγικές συνεργασίες με επιλεγμένους φορείς και οργανώσεις (ψυχοκοινωνική στήριξη, λογιστική, νομική και εργασιακή συμβουλευτική, ανάπτυξη δεξιοτήτων) (β) τη συστηματική αξιολόγηση των προγραμμάτων σε σχέση με τον αντίκτυπό τους (impact assessment) και τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του περιοδικού και των προγραμμάτων (γ) τη διεύρυνση του αντίκτυπου της Σχεδίας με την πώληση του περιοδικού σε περισσότερες πόλεις και τη δημιουργία νέων προγραμμάτων.

Ως προς το δεύτερο Οργανωτικό στόχο, η βελτιστοποίηση της λειτουργίας και η ενδυνάμωση της οργανωτικής δομής της Σχεδίας θα επιτευχθεί μέσω (α) της δημιουργίας ενός καταρτισμένου και έμπειρου τμήματος Προγραμμάτων (β) τη δημιουργία και υποστήριξη Τμημάτων Επικοινωνίας, Ανάπτυξης και Συνηγορίας (γ) την ανάπτυξη, αξιολόγηση και εξέλιξη του προσωπικού μέσω συστήματος αξιολόγησης εκπαίδευσης και (δ) την ανάπτυξη εσωτερικής κουλτούρας καινοτομίας, λογοδοσίας, ανάλυσης δεδομένων και διαφάνειας μέσω της δημιουργίας συστηματικού πλάνου παρακολούθησης οικονομικών και τη δημιουργία αναλυτικού reporting.

Η επιχορήγηση καλύπτει τα κόστη της υλοποίησης των κύριων στρατηγικών στόχων της Σχεδίας με την πρόσληψη των Υπεύθυνων Προγραμμάτων, Επικοινωνίας και Ανάπτυξης, και στοχεύει στην επίτευξη όλων των στόχων του ACF, από την υποστήριξη στους πιο ευάλωτους στην ενδυνάμωση της συνηγορίας, την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την υποστήριξη της Κοινωνίας των Πολιτών και των οργανώσεών της.