Περιπατητές Νερού: Μια μεθοδολογία διαδημοτικής συνεργασίας για την αστική ανάπτυξη με την ενεργό συμμετοχή των πολιτών.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:
14 μήνες
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ
Medium
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
78.874,15 €
ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (ΕΟΧ)
70.986,74 €
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Αττική

Οι πολίτες και οι φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών είναι απομακρυσμένοι από τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την αστική ανάπτυξη. Ο τρόπος που χαράσσεται και εφαρμόζεται η πολιτική για την ανάπτυξη του χώρου είναι κατακερματισμένος, περιορισμένος στο πλαίσιο τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ η κουλτούρα συμμετοχικότητας και διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ των φορέων λήψης αποφάσεων είναι ασθενής. Φαίνεται, λοιπόν, να υπάρχει μια ανάγκη διαδημοτικής προσέγγισης στο συμμετοχικό σχεδιασμό, όπου οι πολίτες συνδιαλέγονται σε έναν κοινό τόπο με τους φορείς λήψης αποφάσεων.

Το έργο έχει ως στόχο να κάνει ένα πείραμα: να προ(σ)καλέσει την ΚτΠ και τους φορείς λήψης αποφάσεων να συμμετέχουν στην εφαρμογή μιας πρωτότυπης, διατοπικής μεθοδολογικής προσέγγισης συμμετοχικότητας στην αστική ανάπτυξη.

Η μεθοδολογία έχει ως πεδίο εφαρμογής ένα υπόγειο, ρωμαϊκό μνημείο, διαδημοτικής χωροθέτησης και υπερτοπικής σημασίας: το Αδριάνειο Υδραγωγείο. Δημιουργώντας μία «κοινότητα» διαφορετικών φορέων και πολιτών γύρω από το υδραγωγείο, το έργο επιχειρεί να συγκεντρώσει ποικιλόμορφες ομάδες πληθυσμού, ευαισθητοποιώντας τους συμμετέχοντες για τη σημασία αξιοποίησης του πόρου και συμμετοχής στην αστική ανάπτυξη.

Η ΑΜΚΕ «Όχι Παίζουμε» σε συνεργασία με την “AoHAthina” θα συντονίσουν πολίτες, φορείς της ΚτΠ, και φορείς λήψης αποφάσεων για την ανάπτυξη:

– μιας κοινότητας αυτών με σκοπό την ενεργοποίηση γύρω από το Υδραγωγείο, και την ανάπτυξη δομημένου διαλόγου και συλλογικής λήψης αποφάσεων αξιοποίησης και διαχείρισης του πόρου

– μίας εργαλειοθήκης καινοτόμων μεθόδων (παραστατικών, εκπαιδευτικών, βιωματικών) για την ενδυνάμωση της θέσης της κοινότητας αυτής στο δημόσιο βήμα

– πολιτικής βούλησης για διαδημοτική συνεργασία

– πολιτικής κουλτούρας που ευνοεί και εντάσσει τις από-τα-κάτω διαδικασίες λήψης αποφάσεων στην αστική ανάπτυξη

Το έργο πρόκειται να δώσει “εργαλεία” στα χέρια των πολιτών, της ΚτΠ και των φορέων χάραξης πολιτικής με όραμα την ισότιμη συνεργασία, καθώς και τη βιώσιμη και συμπεριληπτική πόλη.