Θεμέλιο Συμμετοχής για την Αστεγία

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:
12 μήνες
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ
Medium
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
79.996,84 €
ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (ΕΟΧ)
79.996,84 €
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Αττική

Το έργο, διάρκειας 12 μηνών που θα συντονίσει η Praksis έχει ως σκοπό την ενίσχυση της συμμετοχικότητας στο ζήτημα της έλλειψης στέγης απαντώντας στις προκλήσεις που αφορούν στις ανάγκες:

α) Aυξημένης ευαισθητοποίησης και συμμετοχής του γενικού πληθυσμού στα κοινά γενικότερα αλλά και στο ζήτημα της έλλειψης στέγης σε όλες τις μορφές της (τυπολογία ETHOS )
β) Bελτίωσης των γνώσεων του επιχειρηματικού τομέα (σπουδαστικό κοινό, εργαζόμενοι-στελέχη) για το σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων ουσίας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.) για την αστεγία
γ) Bελτίωσης των αντίστοιχων γνώσεων των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.), (σπουδαστικό κοινό, επαγγελματίες) για τη χρήση κατάλληλου λεξιλογίου, προώθηση εθελοντικής κουλτούρας χωρίς στερεότυπα για την αστεγία και τον εθελοντισμό κ.ά.
δ) Eυαισθητοποίησης και βελτίωσης των γνώσεων του σπουδαστικού κοινού κοινωνικών, ανθρωπιστικών επιστημών, για τη συμμετοχή στα κοινά και σε εθελοντικές δράσεις για την αστεγία
ε) Διοργάνωσης στοχευμένων, συντονισμένων πολυεπίπεδων εθελοντικών δράσεων για την αστεγία (παροχή άμεσης υποστήριξης, ενδυνάμωση και ένταξη, συνηγορία).

Οι κύριες κατηγορίες δράσεων του έργου συνίστανται σε:

1) Εκπαιδευτικές δράσεις για τη Συμμετοχικότητα των Πολιτών και τον Εθελοντισμό για την Αστεγία (ΕΜΕΑ, PRAKSIS) με ομάδες στόχου άτομα από τον χώρο των ΜΜΕ, τον Επιχειρηματικό τομέα (επαγγελματίες, σπουδαστές), σπουδαστές κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών
2) Εκστρατεία ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για την ενεργή δράση των πολιτών και τον Εθελοντισμό για την Αστεγία (PRAKSIS), με ομάδα στόχο κυρίως το ευρύ κοινό, ιδιαίτερα νέους 18-29, αλλά και σπουδαστικό κοινό, επαγγελματίες σε επιχειρήσεις και Μ.Μ.Ε.
3) Εθελοντικές δράσεις για την Αστεγία (PRAKSIS,ITHACA).

Ομάδες στόχου είναι οι εθελοντές που θα εμπλακούν ενεργά (γενικός πληθυσμός, νέοι, σπουδαστές). Το σύνολο των ανωτέρω δράσεων θα ωφελήσουν άμεσα ή/και έμμεσα τα άτομα σε έλλειψη στέγης (έμμεσες ομάδες στόχου του έργου).